faszyzm

Skwitowanie wypowiedzi Katariny Barley o „zagłodzeniu” tylko jako „skandalicznej” pomniejsza odpowiedzialność wysokiego urzędnika unijnego i uwłacza pamięci milionów ofiar faszyzmu. To są wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego słowa haniebne, które nigdy nie powinny paść. Do tej pory nie przeprosiła za nie, ani ich nie sprostowała. Takie zachowanie wygląda na intencjonalne. Czy w Parlamencie Europejskim uważającym się za strażnika praw człowieka i ostoję człowieczeństwa nie odradza się faszyzm?!

Katarina Barley swoich podłych słów nie odwołała i nie przeprosiła za nie. Jedynie Deutschlandfunk nieudolnie skorygował rozmowę z niemiecką polityk, tłumacząc, że jej stanowisko odnosiło się tylko do Węgier a nie dotyczyło Polski. W listopadzie 1938 roku podczas „Nocy kryształowej” akcja faszystów niemieckich też odnosiła się tylko do jednej narodowości – pogromu Żydów. A potem rozlała się na cały świat pochłaniając miliony istnień ludzkich. Wypowiedź Barley jest bezczelna, bo nazywając demokratycznie wybrane rządy „reżimami Orbana i Kaczyńskiego” sama posuwa się do faszystowskich metod, chcąc „zagłodzić”, co z tego, że „finansowo”, inne narody. W tym celu snuje plany na przyszłość: „Potrzebujemy oczywiście trochę wsparcia społeczeństwa, które obecnie milczy. I to musi pójść bardzo szybko. Musimy wyznaczyć kurs na siedem lat”. Bezczelność Barley nie ma granic, oskarżając „reżimy, jak te Orbana i Kaczyńskiego, które zgarniają pieniądze przede wszystkim do własnych kieszeni”!?

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego chce wprowadzać w Unii Europejskiej „swoje” wartości. Warto zaznaczyć, że jest członkiem „Intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. Praw osób LGBT”. Wspiera i broni bojówkarzy LGBT napadających (jak Margot) na osoby sprzeciwiające się ideologii LGBT i broniących życia wszystkich ludzi, zwłaszcza tych przed narodzeniem. Daje posłuch i bierze w obronę kłamców takich jak Bartosz „Bart” Staszewski, który sam mocuje tablice „Strefa wolna od LGBT” pod tablicami z nazwami miejscowości, by potem fałszywie oskarżać innych o prześladowanie osób LGBT, który to ruch swój rodowód wywodzi z drugiego totalitaryzmu – komunizmu. I takie osoby posługujące się faszystowskimi metodami bierze pod opiekę. Posługuje się pustym szantażem – bezprawnym wstrzymaniem unijnych pieniędzy dla Węgier i Polski. To są faszystowskie metody! Może Katarina Barley wyssała faszyzm z mlekiem matki, Niemki? Ojciec jest brytyjskim dziennikarzem.

Jeśli Katarina Barley nie zdaje sobie sprawy ze swojej aroganckiej postawy, to ma okazję wziąć skondensowaną lekcję historii – załączone zdjęcie. Polska jako pierwsza doznała okropności niemieckich faszystów i najboleśniej odczuła ich barbarzyńskie działania: zniszczona gospodarka, fabryki, domy, infrastruktura, zrabowane dobra, w tym dobra kultury i przede wszystkim straty ludzkie – 20% ludności polskiej; śmierć za pomaganie Żydom i właśnie … głodzenie. Żadnych reparacji dotąd nie otrzymała. Nie ma polskiej rodziny, której nie dotknęłyby zbrodnie niemieckich faszystów. Moja ciocia jako młoda dziewczyna pracując niewolniczo u „bauera” w Niemczech, straciła zdrowie i zmarła w sile wieku.

W obronie niemieckiej europarlamentarzystki stanęła europoseł Magdalena Adamowicz z frakcji, jak sami siebie określili, „totalnej opozycji”. Demokratycznie wybraną polską władzę obraźliwie nazywają „reżimem Kaczyńskiego”. Sprzeciwiają się jej „totalnie”, czyli we wszystkim, całkowicie i wszędzie, merytorykę mając w pogardzie. Bezmyślnie powtarza to Barley, a Adamowiczowa za „walkę dla Polski” chce jej przyznać nawet medal?! Wysoki funkcjonariusz Platformy Obywatelskiej mówiąc o problemach kandydatów PO z prawem, o jej tragicznie zmarłym mężu tak się wyraził: „Jedynym gościem jest Adamowicz, który ma absolutnie mega twarde rzeczy, które mogłyby go wyprowadzić w kajdankach”. Czy miał na myśli jego 7 mieszkań, 36 kont bankowych i zatajenie 456 tys. zł w oświadczeniach majątkowych? A czy Magdalena Adamowicz nie jest tego majątku współwłaścicielką? Na szkodę Polski i Polaków mogą działać tylko ludzie o takiej to proweniencji.

Smutne, że Katarinę Barley biorą w obronę osoby z polskim obywatelstwem. Niestety, w Polsce ciągle tli się „tradycja” zdrady narodowej – Targowicy.

A poza tym „szubienice” należy zburzyć!

Antoni Górski


Fascism in the European Parliament ?!

To quote Katarina Barley’s words about „starvation” only as „scandalous” reduces the responsibility of a high-ranking EU official and insults the memory of millions of victims of fascism. These are the shameful words of the Vice-President of the European Parliament that should never be spread. So far, she has not apologized for them, nor corrected them. This behavior appears to be intentional. Is fascism not reviving in the European Parliament, which considers itself the guardian of human rights and the bastion of humanity ?!

Katarina Barley did not recall her mean words and did not apologize for them. Only Deutschlandfunk ineptly corrected the conversation with the German politician, explaining that her position referred only to Hungary and not to Poland. In November 1938, during „Kristallnacht”, the action of the German fascists also referred to only one nationality – the pogrom of Jews. And then it spilled over the whole world, taking millions of lives. Barley’s statement is brazen because, calling democratically elected governments „Orban and Kaczynski regimes”, she herself goes to fascist methods, wanting to „starve” other nations, so „financially”. To this end, she makes plans for the future: “We obviously need some support from a society that is currently silent. And it has to go very fast. We have to set a course for seven years. ” Barley’s insolence has no limits, because she accuses „regimes like those of Orban and Kaczynski, which put money primarily into their own pockets” !?

The Vice-President of the European Parliament wants to introduce „her” values ​​in the European Union. It is worth noting that she is a member of the „Intergroup of the European Parliament on LGBT Rights”. Supports and defends LGBT militants who attack (like Margot) people who oppose LGBT ideology and defend the lives of all people, especially those before birth. She obeys and defends liars such as Bartosz „Bart” Staszewski, who himself fixes the signs „LGBT-free zone” under the plaques with the names of places, and then falsely accuses others of persecuting LGBT people, whose pedigree derives from the second totalitarianism – communism. And she takes care of such people who use fascist methods. She wants to use empty blackmail – the unlawful suspension of EU money for Hungary and Poland. These are fascist methods! Maybe Katarina Barley sucked fascism out of her mother’s milk, a German woman? Father is a British journalist.

If Katarina Barley is unaware of her arrogant attitude, she has the opportunity to take a condensed history lesson – the attached photo. Poland was the first to experience the atrocities of the German fascists and the most painfully felt their barbaric actions: destroyed economy, factories, houses, infrastructure, looted goods, including cultural goods and, above all, human losses – 20% of the Polish population; death for helping Jews and just … starving. She has not received any reparations so far. There is no Polish family that would not have been affected by the crimes of German fascists. As a young girl, my aunt lost her health as a slave for a „Bauer” in Germany and died in her prime.

Magdalena Adamowicz, MEP from what they called themselves „total opposition”, stood up in defense of the German MEP. They offensively call the democratically elected Polish authorities „the Kaczyński regime.” They oppose it „totally”, that is, in everything, completely and everywhere, they despise the merits. Barley repeats it mindlessly, and Adamowicz even wants to award her a medal for „fighting for Poland” ?! A high officer of the Platforma Obywatelska, speaking about the problems of the PO candidates with the law, about her tragically deceased husband, said: „The only guest is Adamowicz, who has absolutely hard things that could lead him out in handcuffs.” Did he mean his 7 apartments, 36 bank accounts and concealment of 456,000? PLN in asset declarations? And isn’t Magdalena Adamowicz a co-owner of this property? Only people of such provenance can act to the detriment of Poland and Poles.

It is sad that Katarina Barley is defended by people with Polish citizenship. Unfortunately, in Poland there is still a „tradition” of national treason – Targowica.

Besides, the „gallows” must be demolished!

Antoni Górski


Faschismus im Europäischen Parlament ?!

Katarina Barleys Worte über „Hunger” nur als „skandalös” zu zitieren, reduziert die Verantwortung eines hochrangigen EU-Beamten und beleidigt die Erinnerung an Millionen von Opfern des Faschismus. Dies sind die beschämenden Worte des Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, die niemals verbreitet werden sollten. Bisher hat sie sich nicht für sie entschuldigt oder korrigiert. Dieses Verhalten scheint beabsichtigt zu sein. Belebt sich der Faschismus nicht im Europäischen Parlament, das sich selbst als Hüter der Menschenrechte und Bastion der Menschheit betrachtet?!

Katarina Barley erinnerte sich nicht an ihre gemeinen Worte und entschuldigte sich nicht dafür. Nur der Deutschlandfunk korrigierte das Gespräch mit dem deutschen Politiker unpassend und erklärte, seine Position beziehe sich nur auf Ungarn und nicht auf Polen. Im November 1938 bezog sich die Aktion der deutschen Faschisten während der „Kristallnacht” auch nur auf eine Nationalität – das Pogrom der Juden. Und dann ergoss es sich über die ganze Welt und forderte Millionen von Menschenleben. Barleys Aussage ist dreist, weil sie demokratisch gewählte Regierungen als „Orban- und Kaczynski-Regime” bezeichnet und selbst faschistische Methoden anwendet, um andere Nationen „finanziell” zu „verhungern”. Zu diesem Zweck macht er Pläne für die Zukunft: „Wir brauchen offensichtlich Unterstützung von einer Gesellschaft, die derzeit schweigt. Und es muss sehr schnell gehen. Wir müssen sieben Jahre lang Weichen stellen. ” Gerstens Unverschämtheit kennt keine Grenzen, weil er „Regime wie die von Orban und Kaczynski beschuldigt, die Geld hauptsächlich in ihre eigenen Taschen stecken” !?

Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments möchte „ihre” Werte in die Europäische Union einführen. Es ist erwähnenswert, dass er Mitglied der „Intergruppe des Europäischen Parlaments für LGBT-Rechte” ist. Unterstützt und verteidigt LGBT-Kämpfer, die (wie Margot) Menschen angreifen, die sich der LGBT-Ideologie widersetzen und das Leben aller Menschen verteidigen, insbesondere derjenigen von Geburt an. Er gehorcht und verteidigt Lügner wie Bartosz „Bart” Staszewski, der selbst die Schilder „LGBT-freie Zone” unter den Plaketten mit den Namen der Orte anbringt und dann fälschlicherweise andere beschuldigt, LGBT-Menschen zu verfolgen, was seinen Ursprung im zweiten Totalitarismus hat – Kommunismus. Und solche Leute, die faschistische Methoden anwenden, werden versorgt. Er will leere Erpressung einsetzen – die rechtswidrige Aussetzung von EU-Geldern für Ungarn und Polen. Das sind faschistische Methoden! Vielleicht hat Katarina Barley der Muttermilch, einer deutschen Frau, den Faschismus entzogen? Vater ist ein britischer Journalist.

Wenn Katarina Barley sich ihrer arroganten Haltung nicht bewusst ist, hat sie die Möglichkeit, eine kurze Geschichtsstunde zu nehmen – das beigefügte Foto. Polen war das erste Land, das die Schrecken der deutschen Faschisten erlebte, und das schmerzlichste, das unter ihren barbarischen Handlungen litt: zerstörte Wirtschaft, Fabriken, Häuser, Infrastruktur, gestohlene Waren, einschließlich Kulturgüter und vor allem menschliche Verluste – 20% der polnischen Bevölkerung; Tod, um Juden zu helfen und einfach … zu verhungern. Sie hat bisher keine Wiedergutmachung erhalten. Es gibt keine polnische Familie, die von den Verbrechen deutscher Faschisten nicht betroffen gewesen wäre. Als junges Mädchen verlor meine Tante als Sklavin für einen „Bauer” in Deutschland ihre Gesundheit und starb in ihrer Blütezeit.

Magdalena Adamowicz, Europaabgeordnete der sogenannten „totalen Opposition”, trat für die Verteidigung der deutschen Europaabgeordneten ein. Sie nennen die demokratisch gewählte polnische Regierung beleidigend „das Kaczynski-Regime”. Sie lehnen es „total” ab, das heißt, in allem, komplett und überall verachten sie die Verdienste. Gerste wiederholt es sinnlos und Adamowicz will ihr sogar eine Medaille für „Kampf für Polen” verleihen ?! Ein hoher Beamter der Bürgerplattform, der über die Probleme der PO-Kandidaten mit dem Gesetz und über ihren tragisch verstorbenen Ehemann sprach, sagte: „Der einzige Gast ist Adamowicz, der absolut harte Dinge hat, die ihn in Handschellen herausführen könnten.” Meinte er seine 7 Wohnungen, 36 Bankkonten und die Verschleierung von 456.000? PLN in Vermögenserklärungen? Und ist Magdalena Adamowicz nicht Miteigentümerin dieser Immobilie? Nur Menschen solcher Herkunft können zum Nachteil Polens und der Polen handeln.

Schade, dass Katarina Barley von Menschen mit polnischer Staatsbürgerschaft verteidigt wird. Leider gibt es in Polen immer noch eine „Tradition” des nationalen Verrats – Targowica.

Außerdem muss der „Galgen” abgerissen werden!

Antoni Górski