Urzędnik europejski

Pan Schmidt w swojej odpowiedzi na mój list tłumaczy mi czym jest ideologia, a kim są ludzie, jakbym nie potrafił rozróżnić tych pojęć. Zapowiada też, że nie będzie odpowiadał na dalszą korespondencję. Wcale nie poruszałem sytuacji ludzi LGBTIQ, lecz problem z ich zachowywaniem się w Polsce. Pan Schmidt zdaje się nie rozumieć tego.

Szanowna Pani Przewodnicząca von der Leyen

Zwracam się do Pani, ponieważ pan Szabolcs Schmidt odpisał mi w Pani imieniu. Z przykrością stwierdzam, że Pan Schmidt, nie wiem czy sam od siebie, czy mu ktoś tak kazał, nie odniósł się do przedstawionych problemów. Niepotrzebnie tłumaczy mi czym jest Komisja Europejska, czym się zajmuje i jakie jest jej stanowisko w kwestiach społecznych. To wiem. Wolałbym aby europejscy urzędnicy, przynajmniej starali się zrozumieć obywatela.

Schmidt-Górski-KE-UE

Pan Schmidt obraża mnie tłumacząc jakbym nie potrafił odróżnić ideologii od ludzi. Mam nadzieję, że nie wynika to z poczucia jego wyższości nad innymi nacjami. Mimo, że byliśmy pod panowaniem rosyjskim, niemieckim i sowieckim, kiedy okupant mordował polską elitę i nie pozwalał edukować Polaków to już dawno wyzwoliliśmy się i jesteśmy tak samo inteligentnym narodem jak pozostałe narody w Europie. Moje określenie „ideologia LGBTIQ” nie oznacza nazwy ideologii, lecz ideologię ludzi o odmiennej orientacji seksualnej. Każdy człowiek ma i wyznaje jakąś ideologię. To znaczyło ideologię lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów i dziwnych. Już bardziej literalnie nie da się tego przedstawić i mam nadzieję, że tym razem pan Schmidt już zrozumie.

Pan Schmidt nie musiał mi tłumaczyć kim są „realni ludzie”. Polacy nie dyskryminowali nigdy żadnej grupy społecznej; czy to etnicznej, czy wyznaniowej, czy rasowej. W Rzeczpospolitej Polskiej swoje miejsce mieli Żydzi, Ormianie, Romowie i inni. Dzisiaj bez przeszkód mieszkają i pracują Ukraińcy, Białorusini, Czeczeni i inni. Mógł być praktykowany judaizm, prawosławie, protestantyzm, islam. Kalwinami byli wpływowi książęta. Polska nigdy nie posiadała kolonii i nie zajmowała się handlem niewolnikami. Dzisiaj również nie jest prześladowana u nas żadna grupa społeczna. Przestępcy (to nie moja wina, że spod znaku „LGBT”), którzy niszczyli mienie cywilne i kościelne, rozbijali witryny, dopuszczali się rękoczynów (jak Margot), obrzucali wyzwiskami (jak aktywistka LGBT Marta Lempart), fałszywie oskarżali o dyskryminację osób LGBT (jak aktywista LGBT Bart Staszewski), mam nadzieję, poniosą odpowiedzialność.

Pan Schmidt nie odniósł się też i nie potępił czynu Claudii Roth, pozującej z napisem: „To jest wojna” na tle pioruna – symbolu BDM (Bund Deutscher Mädel – Związku Niemieckich Dziewcząt) i Hitlerjugend, bezczelnie wtrącającą się w sprawy polskie. Przypomniała tym samym o nierozliczonych zbrodniach Niemców hitlerowskich. Nie wystarczy, jak podczas obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej mówił Prezydent Frank-Walter Steinmeier, „współczuć ofiarom w ich cierpieniu” i „stać boso przed polskim narodem” chociaż butów nie zdjął. Gdzie jest zadośćuczynienie? Obłudnie broni projektu „Nord Stream II” sugerując jakoby miał być rekompensatą za napaść Niemiec hitlerowskich na Związek Radziecki w 1941 roku. Zapomniał, że Niemcy hitlerowskie i Rosja Sowiecka – dwa zbrodnicze systemy – odpowiadają za zbrodnie II wojny światowej? Chce rekompensować straty zbrodniarzowi a ofiarom nie?

Inny europejski urzędnik, Josep Borrell, poza plecami państw europejskich pojechał do Rosji nie wiadomo po co. Mówi się, że „jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze”. Mógłby po drodze zatrzymać się w Polsce to może byśmy zdołali mu wyperswadować, że polityki wobec agresywnej Rosji (okupuje tereny Gruzji i Ukrainy – de facto prowadzi wojnę) nie konsultuje się w Moskwie. Wizyta Borrella była całkowitą porażką i spowodowała tylko szkody, bo zostali wydaleni dyplomaci Polski, Szwecji i Niemiec. Ponadto Rosja upokorzyła UE, którą uważa za „niewiarygodnego partnera”. Wykorzystała to z premedytacją na swój wewnętrzny użytek, a dokończenie budowy „Nord Stream II” ośmieli Rosję do bardziej agresywnych działań. Rzeczniczka KE Nabila Massrali obłudnie tłumaczy, że „spotkanie Borrella z Nawalnym mogłoby stworzyć błędne wrażenie, że UE akceptuje jego uwięzienie”. Warto uczyć się historii i wyciągać właściwe wnioski. To tak jak na konferencji w Monachium w 1938 roku zdecydowano o losie Czechosłowacji bez jej udziału. Wtedy Niemcy były beneficjentem tego układu, ale w ostatecznym rozrachunku Hitler zaszkodził również Niemcom.

Nie wystarczy „monitorować”, „ubolewać”, „wyrażać głębokie zaniepokojenie”, „potępiać”, reżim rosyjski i „solidaryzować się” z rosyjską opozycją. Potrzeba działania. Natomiast z obywatelami UE warto rozmawiać.

A poza tym „szubienice”, „Pomnik Wdzięczności [zbrodniczej] Armii Czerwonej” w Olsztynie należy zburzyć!

Z poważaniem
Antoni Górski


European Official, cont.

Mr. Schmidt, in his reply to my letter, explains to me what ideology is and who are people, as if I could not distinguish between these concepts. He also announces that he will not respond to further correspondence. I did not mention the situation of LGBTIQ people at all, but the problem with their behavior in Poland. Mr. Schmidt does not seem to understand this.

Dear President von der Leyen

I am addressing you, because Mr. Szabolcs Schmidt wrote back to me on your behalf. I regret to state that Mr. Schmidt, I do not know whether he was told to do so by himself or someone else, did not refer to the presented problems. He unnecessarily explains to me what the European Commission is, what it does and what its position is on social issues. I know that. I would prefer European officials to at least try to understand the citizen.

Mr. Schmidt insults me by explaining as if I cannot tell the difference of ideology from people. I hope this is not due to his feeling of superiority over other nations. Although we were under Russian, German and Soviet rule, when the occupier murdered the Polish elite and did not allow Poles to be educated, we have liberated ourselves a long time ago and we are just as intelligent a nation as other nations in Europe. My term „ideologia LGBTIQ” does not mean the name of the ideology, but the ideology of people with a different sexual orientation. Every person has and adheres to an ideology. It meant the ideology of lesbians, of gays, of bisexuals, of transgenders, and of queers. It is impossible to present it more literally and I hope that this time Mr Schmidt will understand.

Mr. Schmidt didn’t have to explain to me who „real people” are. Poles have never discriminated against any social group; be it ethnic or religious or racial. Jews, Armenians, Roma and others had their place in the Republic of Poland. Today, Ukrainians, Belarusians, Chechens and others live and work without any problems. Judaism, Orthodoxy, Protestantism, and Islam could be practiced. Influential princes were Calvinists. Poland never had a colony and was not involved in the slave trade. Today also no social group is persecuted in Poland. Criminals (it is not my fault that the „LGBT” brand), who destroyed civil and church property, smashed windows, committed fights (like Margot), called names (like LGBT activist Marta Lempart), falsely accused of discrimination against LGBT people ( like LGBT activist Bart Staszewski), I hope they will take responsibility.

Mr. Schmidt did not refer to and condemn the act of Claudia Roth, who posed with the inscription „This is war” against the background of lightning – the symbol of BDM (Bund Deutscher Mädel – Union of German Girls) and Hitlerjugend, insolently interfering in Polish affairs. Thus, she reminded of the unsettled crimes of Nazi Germans. It is not enough, as President Frank-Walter Steinmeier said during the celebration of the 80th anniversary of the outbreak of World War II, „to sympathize with the victims in their suffering” and to „stand barefoot in front of the Polish nation,” although he did not take off his shoes. Where is the redress? Hypocrisy defends the project „Nord Stream II”, suggesting that it was supposed to be a compensation for the attack of Nazi Germany on the Soviet Union in 1941. Has he forgotten that Nazi Germany and Soviet Russia – two criminal systems – are responsible for the crimes of World War II? He wants to compensate the criminal and the victims not?

Another European official, Josep Borrell, apart from the backs of European countries, traveled to Russia for no-one knows why. It is said that „if you don’t know what it’s all about, it’s about money.” He could stop in Poland along the way, and perhaps we could persuade him that the policy towards aggressive Russia (she occupies Georgia and Ukraine – in fact she is at war) is not consulted in Moscow. Borrell’s visit was a complete failure and caused only damage, as diplomats from Poland, Sweden and Germany were expelled. In addition, Russia has humiliated the EU, which it considers to be an „unreliable partner”. She used this deliberately for her internal use, and the completion of the construction of „Nord Stream II” would encourage Russia to take more aggressive actions. EC spokeswoman Nabila Massrali hypocritically explains that „Borrell’s meeting with Navalny could create the wrong impression that the EU accepts his imprisonment”. It is worth learning history and drawing the right conclusions. It is like at the Munich conference in 1938 the fate of Czechoslovakia was decided without her participation. Back then, Germany was the beneficiary of the treaty, but in the end Hitler hurt Germany as well.

It is not enough “to monitor”, „to regret”, „to express deep concern”, „to condemn” the Russian regime and „to show solidarity” with the Russian opposition. Need for action. On the other hand, it is worth talking to EU citizens.

Besides, the „gallows”, „Monument of Gratitude of the [criminal] Red Army” in Olsztyn should be demolished!

Yours sincerely
Antoni Górski


Europäischer Beamter, Forts.

Herr Schmidt erklärt mir in seiner Antwort auf meinen Brief, was Ideologie ist und wer Menschen sind, als könnte ich nicht zwischen diesen Konzepten unterscheiden. Er kündigt auch an, dass er nicht auf weitere Korrespondenz antworten wird. Ich habe die Situation der LGBTIQ-Leute überhaupt nicht erwähnt, aber das Problem mit ihrem Verhalten in Polen. Herr Schmidt scheint das nicht zu verstehen.

Sehr geehrter Präsident von der Leyen

Ich spreche Sie an, weil Herr Szabolcs Schmidt mir in Ihrem Namen zurückgeschrieben hat. Ich muss leider feststellen, dass Herr Schmidt, ich weiß nicht, ob er von sich selbst oder von jemand anderem dazu aufgefordert wurde, sich nicht auf die vorgestellten Probleme bezogen hat. Er erklärt mir unnötigerweise, was die Europäische Kommission ist, was sie tut und wie sie zu sozialen Themen steht. Ich weiß das. Ich würde es vorziehen, wenn europäische Beamte zumindest versuchen, den Bürger zu verstehen.

Herr Schmidt beleidigt mich, indem er erklärt, als könne ich Ideologie nicht von Menschen unterscheiden. Ich hoffe, das liegt nicht an seinem Gefühl der Überlegenheit gegenüber anderen Nationen. Obwohl wir unter russischer, deutscher und sowjetischer Herrschaft standen, als der Besatzer die polnische Elite ermordete und die Bildung der Polen nicht zuließ, haben wir uns vor langer Zeit befreit und sind eine ebenso intelligente Nation wie andere Nationen in Europa. Mein Begriff „ideologia LGBTIQ” bedeutet nicht den Namen der Ideologie, sondern die Ideologie von Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung. Jeder Mensch hat und hält an einer Ideologie fest. Es bedeutete die Ideologie von Lesben, von Schwulen, von Bisexuellen, von Transgender und von Verrückten. Es ist unmöglich, es wörtlicher darzustellen, und ich hoffe, dass Herr Schmidt diesmal versteht.

Herr Schmidt musste mir nicht erklären, wer die „echten Leute” waren. Die Polen haben niemals eine soziale Gruppe diskriminiert. sei es ethnisch oder religiös oder rassisch. Juden, Armenier, Roma und andere hatten ihren Platz in der Republik Polen. Heute leben und arbeiten Ukrainer, Weißrussen, Tschetschenen und andere ohne Probleme. Judentum, Orthodoxie, Protestantismus und Islam könnten praktiziert werden. Einflussreiche Fürsten waren Calvinisten. Polen hatte nie eine Kolonie und war nicht am Sklavenhandel beteiligt. Heute wird auch in Polen keine soziale Gruppe verfolgt. Kriminelle (es ist nicht meine Schuld, dass die Marke „LGBT”), die ziviles und kirchliches Eigentum zerstörte, Fenster einbrach, Kämpfe verübte (wie Margot), Namen nannte (wie die LGBT-Aktivistin Marta Lempart), fälschlicherweise der Diskriminierung von LGBT-Personen beschuldigt wurde ( Ich hoffe, dass sie wie der LGBT-Aktivist Bart Staszewski Verantwortung übernehmen werden.

Herr Schmidt bezog sich nicht auf die Tat von Claudia Roth und verurteilte sie, die mit der Inschrift „Dies ist Krieg” vor dem Hintergrund des Blitzes – dem Symbol von BDM (Bund Deutscher Mädel) und Hitlerjugend – posierte und sich unverschämt einmischte in polnischen Angelegenheiten. So erinnerte es an die ungeklärten Verbrechen der Nazi-Deutschen. Es reicht jedoch nicht aus, wie Präsident Frank-Walter Steinmeier anlässlich des 80. Jahrestages des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs sagte, „mit den Opfern ihres Leidens zu sympathisieren” und „barfuß vor der polnischen Nation zu stehen” er zog seine Schuhe nicht aus. Wo ist die Wiedergutmachung? Heuchelei verteidigt das Projekt „Nord Stream II” und schlägt vor, dass es eine Entschädigung für den Angriff von Nazideutschland auf die Sowjetunion im Jahr 1941 sein sollte. Hat er vergessen, dass Nazideutschland und Sowjetrußland – zwei kriminelle Systeme – für die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs verantwortlich sind? Er will den Verbrecher und die Opfer nicht entschädigen?

Ein anderer europäischer Beamter, Josep Borrell, ging nach Russland, abgesehen von den Rücken europäischer Länder, denn niemand weiß warum. Es heißt: „Wenn Sie nicht wissen, was los ist, geht es um Geld.” Er könnte unterwegs in Polen anhalten, und vielleicht könnten wir ihn davon überzeugen, dass die Politik gegenüber dem aggressiven Russland (es besetzt Georgien und die Ukraine – tatsächlich befindet es sich im Krieg) in Moskau nicht konsultiert wird. Borrells Besuch war ein totaler Misserfolg und verursachte nur Schaden, als Diplomaten aus Polen, Schweden und Deutschland ausgewiesen wurden. Darüber hinaus hat Russland die EU gedemütigt, die es als „unzuverlässigen Partner” betrachtet. Sie nutzte dies bewusst für den internen Gebrauch, und der Abschluss des Baus von „Nord Stream II” würde Russland zu aggressiveren Maßnahmen ermutigen. EC-Sprecherin Nabila Massrali erklärt scheinheilig: „Borrells Treffen mit Navalny könnte den falschen Eindruck erwecken, dass die EU seine Inhaftierung akzeptiert.” Es lohnt sich, Geschichte zu lernen und die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Es ist wie auf der Münchner Konferenz 1938, als das Schicksal der Tschechoslowakei ohne ihre Teilnahme entschieden wurde. Deutschland war damals der Nutznießer des Vertrags, aber am Ende hat Hitler auch Deutschland verletzt.

Es reicht nicht aus, das russische Regime zu „überwachen”, „zu bedauern”, „tiefe Besorgnis auszudrücken”, „zu verurteilen” und „Solidarität zu zeigen” mit der russischen Opposition. Handlungsbedarf. Es lohnt sich jedoch, mit EU-Bürgern zu sprechen.

Außerdem sollte der „Galgen”, „Denkmal der Dankbarkeit [der [kriminellen] Roten Armee” in Olsztyn, abgerissen werden!

Dein
Antoni Górski