Urzędnik europejski

Urzędnicy to chyba jakiś odrębny gatunek ludzi. Nie można się z nimi porozumieć ani w języku polskim, ani angielskim, ani niemieckim. Poza oklepanymi hasłami o wolności, równości i ogólnymi frazesami o przestrzeganiu praw człowieka nie potrafią powiedzieć nic więcej, nie mówiąc o rozwiązaniu problemu. Zupełnie jakbym znalazł się w czasach PRL-u, gdy prosiło się o jedno, a odpowiedź przychodziła zupełnie na inny temat.

W imieniu przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen, pan Szabolcs Schmidt, w temacie „Sytuacja osób LGBTIQ w Polsce”, odpowiedział na mój artykuł „Tatusie pani komisarz” (https://opinie.olsztyn.pl/spoleczenstwo/tatusie-pani-komisarz/#.X6Ea2dRKiMo). Nie mam za co wyrazić wdzięczności panu Schmidtowi, ponieważ nieodniesienie się do żadnej kwestii poruszanej przeze mnie w artykule, jest lekceważeniem obywatela Unii Europejskiej.

Zupełnie jak w czasach PRL-u, gdy po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji poprosiłem o skierowanie na kurs oficerski, usłyszałem w odpowiedzi, że głównym źródłem kadr oficerskich są szkoły oficerskie. Jednak takie kursy były prowadzone w każdym rodzaju wojsk. Gdy nalegałem, w końcu usłyszałem, że mam „nieodpowiednią postawę moralno-polityczną”, by być „godnym” stopnia oficerskiego w „Ludowym Wojsku Polskim”. Tamte czasy minęły bezpowrotnie (chociaż nie całkowicie, o czym na końcu). Polacy wyzwolili się z dominacji bolszewickiej, to z kolei teraz wysoki urzędnik niemiecki, Claudia Roth bezczelnie pozując z napisem: „To jest wojna” na tle pioruna – symbolu BDM (Bund Deutscher Mädel – Związku Niemieckich Dziewcząt) i Hitlerjugend, którego był żeńską sekcją, ma czelność wtrącać się w sprawy suwerennego państwa. Polacy mogą przypomnieć wiceprzewodniczącej Bundestagu rok 1945. Zanim jednak wypowie następną wojnę, to najpierw ma wypłacić reparacje wojenne za śmierć milionów Polaków, zniszczenia i oddać mienie zrabowane podczas II wojny światowej, którą rozpętali „Nazi matki i Nazi ojcowie”. Sądzę, że to była tylko głupota, ale czy taki urzędnik europejski powinien nadal sprawować wysoką funkcję? Kiedy pozbędziemy się takich urzędników?

Pan Szabolcs Schmidt zamiast odnieść się do konkretnych problemów przedstawionych przeze mnie, posługuje się ogólnymi hasłami o niedyskryminacji i konieczności przestrzegania prawa. Jest to oczywiste dla każdego człowieka. Ja, chociaż nie zgadzam się z ideologią LGBTIQ, a w szczególności z postulatami tego środowiska, to także jestem za równymi prawami tych osób, bo jestem za równymi prawami dla wszystkich ludzi. Pan Schmidt niepotrzebnie mi o tym przypomina. Teraz, gdy jesteśmy po tej samej stronie państw demokratycznych, z przykrością konstatuję, że też nie możemy się porozumieć.

Zatem, postaram się tym razem wyłuszczyć pani Przewodniczącej von der Leyen (pan Schmidt odpowiadał w jej imieniu) problemy, z którymi spotykamy się w Polsce, w punktach (łatwiej będzie je zauważyć):

1) W Polsce nie ma żadnej dyskryminacji, w tym osób LGBT.

2) Pani Przewodnicząca von der Leyen daje wiarę kłamcom takim jak aktywista-bojówkarz LGBT „Margot”, który napada na osoby „Pro life”, bijąc ich i niszcząc ich mienie lub inny aktywista LGBT Bartosz „Bart” Staszewski, który sam przyczepia tablice „Strefa wolna od LGBT”. Stwarzają pozory prześladowań osób LGBT w Polsce. Aktywiści LGBT posługują się wypróbowanymi zarówno przez bolszewików jak i niemieckich nazistów metodami prowokacyjnymi. W rzeczywistości, to lewacy, w tym spod kolorowego znaku LGBT, pozwalają sobie na brutalne ataki na osoby wstawiające się za życiem każdego człowieka. Dewastują kościoły, pomniki świętych i polskich bohaterów narodowych. Wieszają kukły „prawicowców” na mostach. W agresywny i wulgarny sposób manifestują swoje „niezadowolenie”. Takich praw chcą? Gdzie są prawa chrześcijan? Kto ma o nie dbać jak nie Komisja Europejska?

3) Chciałbym też wiedzieć jakie poglądy faktycznie posiada pani von der Leyen, gdyż w rzeczywistości prezentuje postawę skrajnie dwubiegunową. Popieranie postulatów środowisk LGBT stoi przecież w sprzeczności z nauką Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, do którego przynależność deklaruje, a także ze statutem Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, której jest członkiem. Jak to jest? Czy zgadza się na pozostawienie w przestrzeni publicznej w Trewirze okazałego pomnika Karola Marksa, ideologa zbrodniczego systemu komunistycznego?

4) „Czasy komunistyczne” w Polsce nie tak całkowicie minęły, gdyż, w przestrzeni publicznej, w reprezentacyjnej części Olsztyna, nadal stoi „Pomnik Wdzięczności zbrodniczej Armii Czerwonej”, zwany przez mieszkańców „szubienicami”. Oprócz zbrodni popełnianych na „wyzwalanych” terenach Armia Czerwona pomogła nazistowskim Niemcom wybudować niemieckie obozy śmierci, między innymi Auschwitz. Prosiłem Panią Przewodniczącą o pomoc w zburzeniu tego pomnika, by faktycznie cieszyć się pełną wolnością od komunizmu. Warto, by współczesne Niemcy także odcięły się od tego. Czy mogę liczyć na Panią von der Leyen?

Proszę szanowną Komisję Europejską o wyczerpującą odpowiedź.

Antoni Górski


Dear President of the European Commission, Ursula von der Leyen

European official

Officials are probably a separate species of people. You cannot communicate with them in Polish, English or German. Apart from the hackneyed slogans about freedom, equality and general phrases about respecting human rights, nothing can be learned without mentioning the solution of the problem. It is as if I was in the times of the People’s Republic of Poland, when one asked for one thing, and the answer came on a completely different topic.

On behalf of the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, Mr. Szabolcs Schmidt, in the topic „The situation of LGBTIQ people in Poland”, replied to my article “Daddies according to the Commissioner” (https://opinie.olsztyn.pl/spoleczenstwo/tatusie-pani-komisarz/#.X6Ea2dRKiMo). I have nothing to express my gratitude to Mr. Schmidt for, because it is a disregard for the citizen of the European Union to fail to address any of the points I raise in this article.

Just like in the times of the People’s Republic of Poland, when, after obtaining the appropriate qualifications, I asked for a referral to an officer course, I heard in response that the main source of officer cadres were officer schools. However, such courses were conducted in all types of troops. When I insisted, I finally heard that I had an „inadequate moral and political attitude” to be „worthy” of an officer rank in the „Polish People’s Army”. Those times are gone forever (though not completely, more about that at the end). Poles liberated themselves from Bolshevik domination, and in turn now a high German official, Claudia Roth, brazenly posing with the inscription: „This is war” against the background of lightning – the symbol of BDM (Bund Deutscher Mädel – Union of German Girls) and Hitler Youth, of which it was a female section, has the audacity to meddle in the affairs of a sovereign state. Poles may remind 1945 to the vice-chairman of the Bundestag. However, before declaring the next war, she is to first pay war reparations for the deaths of millions of Poles, the destruction and return the plundered property during World War II, which was unleashed by ” Nazi Mothers and Nazi Fathers „. I guess it was just stupid, but should such a European official still hold a high position? When will we get rid of such officials?

Mr. Szabolcs Schmidt, instead of referring to specific problems presented by me, uses general slogans about non-discrimination and the necessity to comply with the law. It is obvious to every human being. Although I do not agree with the LGBTIQ ideology, and in particular with the postulates of this community, I am also in favor of equal rights for these people, because I am for equal rights for all people. Mr. Schmidt reminds me of this unnecessarily. Now that we are on the same side of democracies, I regret to say that we also cannot communicate.

So, this time, I will try to highlight Mrs. von der Leyen (Mr. Schmidt answered on her behalf) the problems that we encounter in Poland in the following points (it will be easier to notice):

1) There is no discrimination in Poland, including LGBT people.

2) Mrs. von der Leyen puts faith in liars such as the LGBT militant activist „Margot” who attacks „Pro life” people by beating them and destroying their property, or another LGBT activist Bartosz „Bart” Staszewski, who himself attaches signs ” LGBT Free Zone ”. They create the appearance of persecution of LGBT people in Poland. LGBT activists use provocative methods proven by both the Bolsheviks and the German Nazis. In fact, the leftists, including those under the colorful LGBT sign, allow themselves to brutally attack people who stand up for the life of every human being. They devastate churches, monuments to saints and Polish national heroes. They hang puppets of „rightists” on bridges. They manifest their „dissatisfaction” in an aggressive and vulgar way. Do they want such rights? Where are the rights of Christians? Who should take care of them if not the European Commission?

3) I would also like to know what views Mrs. von der Leyen actually has, because she is in fact extremely bipolar. Supporting the postulates of LGBT communities is in contradiction with the teaching of the Evangelical Church in Germany, to which she declares membership, and with the statute of the Christian Democratic Union, of which she is a member. How is it? Does she agree to leave in the public space in Trier a magnificent monument to Karl Marx, the ideologist of the criminal communist system?

4) The „communist times” in Poland are not so completely over, because, in the public space, in the representative part of Olsztyn, there is still the „Monument of the Gratitude of the criminal Red Army”, called by the inhabitants „gallows”. In addition to the crimes committed in the „liberated” areas Red Army helped Nazi Germany build German death camps, including Auschwitz. I asked the President for help in demolishing this monument, in order to actually enjoy complete freedom from communism. It is worth for contemporary Germany to distance itself from it. Can I count on Mrs. von der Leyen?

I would like to ask the European Commission for a comprehensive answer.

Yours sincerely

Antoni Górski


Sehr geehrte Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen

Europäischer Beamter

Beamte sind wahrscheinlich eine separate Spezies von Menschen. Sie können nicht mit ihnen auf Polnisch, Englisch oder Deutsch kommunizieren. Abgesehen von den abgedroschenen Parolen über Freiheit, Gleichheit und allgemeinen Redewendungen über die Achtung der Menschenrechte kann nichts gelernt werden, ohne die Lösung des Problems zu erwähnen. Es war, als wäre ich in der Zeit der Volksrepublik Polen, als man nach einer Sache fragte und die Antwort von einem ganz anderen Thema kam.

Im Namen des Präsidenten der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, antwortete Herr Szabolcs Schmidt im Thema „Die Situation der LGBTIQ-Menschen in Polen” auf meinen Artikel „Väter nach Angaben des Kommissars” (https://opinie.olsztyn.pl/spoleczenstwo/tatusie-pani-komisarz/#.X6Ea2dRKiMo). Ich kann Herrn Schmidt nichts dafür danken, weil es für einen Bürger der Europäischen Union eine Missachtung ist, einen der Punkte, die ich in diesem Artikel anspreche, nicht anzusprechen.

Genau wie in der Zeit der Volksrepublik Polen, als ich nach Erhalt der entsprechenden Qualifikationen um eine Überweisung zu einem Offizierskurs bat, hörte ich als Antwort, dass die Hauptquelle für Offizierskader Offiziersschulen waren. Solche Kurse wurden jedoch in allen Arten von Truppen durchgeführt. Als ich darauf bestand, hörte ich schließlich, dass ich eine „unangemessene moralische und politische Einstellung” hatte, um eines Offiziersranges in der „polnischen Volksarmee” „würdig” zu sein. Diese Zeiten sind für immer vorbei (wenn auch nicht vollständig, mehr dazu am Ende). Die Polen haben sich von der bolschewistischen Herrschaft befreit, dies ist nun eine hohe deutsche Beamtin, Claudia Roth posiert dreist mit der Inschrift: „Das ist Krieg” vor dem Hintergrund des Blitzes – das Symbol von BDM (Bund Deutscher Mädel – Union deutscher Mädchen) und Hitlerjugend, dessen weibliche Sektion er war hat die Kühnheit, sich in die Angelegenheiten eines souveränen Staates einzumischen. Die Polen könnten den Vizepräsidenten des Bundestages 1945 daran erinnern. Bevor er jedoch den nächsten Krieg erklärt, muss er zunächst Kriegsentschädigungen für den Tod von Millionen Polen, die Zerstörung und Rückgabe des gestohlenen Eigentums während des Zweiten Weltkriegs zahlen, das von „Nazi-Müttern und Nazi-Vätern” entfesselt wurde. Ich denke, es war nur Dummheit, aber sollte ein solcher europäischer Beamter immer noch eine hohe Position innehaben? Wann werden wir solche Beamten los?

Herr Szabolcs Schmidt verwendet keine von mir vorgebrachten spezifischen Probleme, sondern allgemeine Slogans zur Nichtdiskriminierung und zur Notwendigkeit der Einhaltung des Gesetzes. Es ist für jeden Menschen offensichtlich. Obwohl ich der LGBTIQ-Ideologie und insbesondere den Postulaten dieser Gemeinschaft nicht zustimme, bin ich auch für die Gleichberechtigung dieser Menschen, weil ich für die Gleichberechtigung aller Menschen bin. Herr Schmidt erinnert mich unnötig daran. Jetzt, da wir uns auf der gleichen Seite der Demokratien befinden, muss ich leider sagen, dass wir auch nicht kommunizieren können.

Deshalb werde ich dieses Mal versuchen, Frau von der Leyen (Herr Schmidt antwortete in ihrem Namen) auf die Probleme hinzuweisen, auf die wir in Polen in den folgenden Punkten stoßen (es wird leichter zu bemerken sein):

1) In Polen gibt es keine Diskriminierung, einschließlich LGBT-Personen.

2) Frau von der Leyen glaubt Lügnern wie dem militanten LGBT-Aktivisten „Margot”, der „Pro-Life” -Personen angreift, indem er sie schlägt und ihr Eigentum zerstört, oder einem anderen LGBT-Aktivisten, Bartosz „Bart” Staszewski, der selbst Zeichen anbringt. ” LGBT Free Zone “. Sie lassen die Verfolgung von LGBT-Menschen in Polen erscheinen. LGBT-Aktivisten wenden provokative Methoden an, die sowohl von den Bolschewiki als auch von den deutschen Nazis bewiesen wurden. Tatsächlich erlauben sich die Linken, einschließlich derer unter dem farbenfrohen LGBT-Zeichen, brutal Menschen anzugreifen, die sich für das Leben eines jeden Menschen einsetzen. Sie verwüsten Kirchen, Denkmäler für Heilige und polnische Nationalhelden. Sie hängen Marionetten von „Rechten” an Brücken. Sie manifestieren ihre „Unzufriedenheit” auf aggressive und vulgäre Weise. Wollen sie solche Rechte? Wo sind die Rechte der Christen? Wer sollte sich um sie kümmern, wenn nicht die Europäische Kommission?

3) Ich würde auch gerne wissen, welche Ansichten Frau von der Leyen tatsächlich hat, weil sie tatsächlich extrem bipolar ist. Die Unterstützung der Postulate von LGBT-Kreisen steht im Widerspruch zur Lehre der Evangelischen Kirche in Deutschland, zu der sie ihre Zugehörigkeit erklärt, und zum Statut der Christlich-Demokratischen Union, der sie angehört. Wie ist das? Ist er damit einverstanden, im öffentlichen Raum in Trier ein prächtiges Denkmal für Karl Marx, den Ideologen des kriminellen kommunistischen Systems, zu hinterlassen?

4) „Kommunistische Zeiten” in Polen sind noch nicht so vollständig vorbei, denn im öffentlichen Raum, im repräsentativen Teil von Olsztyn, befindet sich noch das „Denkmal der kriminellen Dankbarkeit der Roten Armee”, das von den Einwohnern „Galgen” genannt wird. Abgesehen von den Verbrechen in den „befreiten” Gebieten, der Armee Der Rote half Nazideutschland beim Bau deutscher Vernichtungslager, einschließlich Auschwitz. Ich bat den Präsidenten um Hilfe beim Abriss dieses Denkmals, um tatsächlich völlige Freiheit vom Kommunismus zu genießen. Es lohnt sich für das heutige Deutschland, sich davon zu trennen. Kann ich mich auf Frau von der verlassen? Leyen?

Ich möchte die Europäische Kommission um eine umfassende Antwort bitten.

Freundliche Grüße

Antoni Górski

Pismo od:
Ref. Ares(2020)5699198-2/10/2020

EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL JUSTICE and CONSUMERS

Directorate D: Equality and Union citizenship
Unit D.1: Non-discrimination and Roma coordination

Brussels, JUST/D1/SzS

Mr. Antoni Górski

Subject: Situation of LGBTIQ people in Poland

Dear Mr. Górski,

Thank you for your e-mail of 18 September 2020, addressed to European Commission President Ursula von der Leyen. I was asked to reply on the President’s behalf, as my unit is responsible for non-discrimination.

The European Commission services have been following the situation of lesbian, gay, bisexual, trans, non-binary, intersex and queer (LGBTIQ) people in Poland. According to the 2019 Eurobarometer survey on Discrimination in the EU, the social acceptance of LGBTI people in Poland remains low. For example, only 49% of Polish respondents to the survey agreed that gay, lesbian or bisexual people should have the same rights as heterosexual people1 .

As the guardian of the EU Treaties, the Commission will continue to closely monitor the situation in Poland and to make sure that, when implementing EU law and EU funded projects, the principle of non-discrimination is fully respected. Beyond the implementation of EU law, it is for Member States, including their judicial authorities, to ensure that fundamental rights are effectively respected and protected, in accordance with their national legislation and international human rights obligations.

The European Commission strongly condemns any discrimination, violence and hatred against LGBTIQ persons. Discrimination against LGBTIQ people is a violation of the Union’s founding Treaties. It has no place in the European Union. EU values and fundamental rights must be respected by all EU Member States and state authorities alike, without exception.

Yours sincerely,

Szabolcs Schmidt

_________________
1 On EU average, 76% of respondents agreed that gay, lesbian or bisexual people should have the same rights as heterosexual people. Special Eurobarometer 493: Discrimination in the European Union, October 2019; https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/sur veyky/2251
Head of Unit
[e-signed]
Electronically signed on 20/10/2020 17:15 (UTC+02) in accordance with article 11 of Commission Decision C(2020) 4482


Tłumaczenie:
Ref. Ares(2020)5699198-2/10/2020

KOMISJA EUROPEJSKA
DYREKCJA GENERALNA DS. SPRAWIEDLIWOŚCI i KONSUMENTÓW

Dyrekcja D: Równość i obywatelstwo Unii
Dział D.1: Niedyskryminacja i integracja Romów

Bruksela, JUST / D1 / SzS

Pan Antoni Górski

Temat: Sytuacja osób LGBTIQ w Polsce

Szanowny Panie Górski,

Dziękuję za wiadomość e-mail z dnia 18 września 2020 r. [https://opinie.olsztyn.pl/spoleczenstwo/tatusie-pani-komisarz/#.X6Ea2dRKiMo] skierowaną do Przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen. Poproszono mnie o udzielenie odpowiedzi w imieniu Przewodniczącej, jako że mój dział odpowiedzialny jest za niedyskryminację.

Służby Komisji Europejskiej śledziły sytuację lesbijek, gejów, osób biseksualnych, trans, niebinarnych, interseksualnych i queerowych (LGBTIQ) w Polsce. Według ankiety Eurobarometru z 2019 r. dotyczącej dyskryminacji w UE, społeczna akceptacja osób LGBTI w Polsce pozostaje na niskim poziomie. Na przykład tylko 49% polskich respondentów ankiety zgodziło się, że geje lub osoby biseksualne powinny mieć takie same prawa jak osoby heteroseksualne.[1]

Jako strażniczka traktatów UE, Komisja będzie ciągle dokładnie monitorować sytuację w Polsce i upewniać się, podczas wdrażania prawa UE w powiązaniu z finansowaniem projektów przez UE, że zasada niedyskryminacji jest w pełni przestrzegana. Poza wdrażaniem prawa UE, do państw członkowskich, włączając w to ich władze sądowe, należy zagwarantowanie, że fundamentalne prawa są skutecznie przestrzegane i chronione, zgodnie z ich krajowym ustawodawstwem i międzynarodowymi zobowiązaniami w zakresie praw człowieka.

Komisja Europejska stanowczo potępia wszelką dyskryminację, przemoc i nienawiść przeciwko osobom LGBTIQ. Dyskryminacja osób LGBTIQ jest pogwałceniem traktatów założycielskich Unii. Nie ma dla niej miejsca w Unii Europejskiej. Wartości UE i fundamentalne prawa muszą być przestrzegane przez wszystkie państwa członkowskie UE, jak i władze państwowe, bez wyjątku.

Z poważaniem,

Szabolcs Schmidt
___________________
1. Średnio w UE 76% respondentów zgodziło się, że osoby homoseksualne, lesbijki i osoby biseksualne powinny mieć takie same prawa jak osoby heteroseksualne. Specjalne badanie Eurobarometr 493: Dyskryminacja w Unii Europejskiej, październik 2019 r .

Dyrektor Działu [e-podpis]