piniendzy nie ma bo są tramwaje

Po dziennych DPS-ach, przyszedł czas na świetlice środowiskowe… siedem placówek wsparcia dziennego jest w kropce, bo od stycznia nie ma środków na funkcjonowanie.

W projekcie Budżetu Miasta Olsztyna na 2021r. nie zostały zaplanowane środki na realizację zadania pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych (rozdz. 85504). W tym roku była to kwota 220 tys. zł przyznana w formie dotacji celowej, w ramach otwartego konkursu organizacjom pozarządowym.

Placówki realizują zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zajęcia w świetlicy przewidziane są dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat ze szczególnym uwzględnieniem: zaniedbanych wychowawczo, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo mających problemy z nauką, sprawiających problemy wychowawcze, lecz niewykazujących utrwalonych zaburzeń zachowania. Opieką otaczane są również całe rodziny.

Zwróciłam uwagą na ten problem na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Senioralnej. Wszyscy członkowie byli zaskoczeni zaistniałym faktem i zdecydowanie opowiedzieli się za koniecznością znalezienia środków na tę działalność. Zgodnie z zasadami skierowaliśmy do Przewodniczącego Rady Miasta wniosek wraz ze wskazaniem możliwych źródeł finansowania. Tak samo postąpiła Komisja Rodziny. Dodatkowo mój kolega klubowy – Jarosław Babalski członek Komisji Budżetu wystąpił z własnym wnioskiem do tejże komisji (na 1 posiedzeniu, na którym dyskutowano projekt budżetu w tym zakresie, mimo mojego głosu w tej sprawie – Przewodniczący Komisji nie był zainteresowany wspólnym zawnioskowaniem o te środki)…

Najgorsze jest jednak to, że organizacje prowadzące ośrodki wsparcia dziennego nic nie wiedziały, że fundusze na ten cel nie zostały zaplanowane. Mimo podpisanych umów – nikt nie poinformował o takich planach (odbyłam taką rozmowę z osobą zarządzająca jedną z nich). Część dowiedziała się pocztą pantoflową lub z mediów. W umowach jest co prawda zapis, że w przypadku braku dotacji celowej – środki mogą nie zostać przyznane. Jednakże zwykły szacunek, ludzka przyzwoitość nakazuje poinformować partnera dotychczasowych działań o swoich zamiarach. Widocznie gra fair play nie wszystkich obowiązuje.

Wszystkie wnioski głosami radnych Klubów PO i Ponad Podziałami Komisja Budżetu odrzuciła ze względu na brak możliwości przesunięcia środków finansowych z paragrafów, które zostały tam wskazane. Natomiast – a to jest optymistyczne – członkowie tej Komisji przyznali, że środki powinny się znaleźć. Jej Przewodniczący będzie prosił Prezydenta.

Panie Prezydencie, życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Mam nadzieję, że przychyli się Pan do prośby Przewodniczącego Komisji Budżetu i okaże szczodrość swojego serca w tym świątecznym czasie. Ponad 200 młodych olsztyniaków czeka na bardzo szczególny prezent noworoczny.

Edyta Markowicz

Radna Klubu PiS
Rady Miasta Olsztyna