KOWR-inwestycje

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udziela bezzwrotnej pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć określonych w art. 24 ust. 12 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 396, z późn. zm.) (dalej zwanej „Ustawą”), w ramach środków określanych corocznie w planie finansowym Zasobu Własności Skarbu Państwa.

Bezzwrotna pomoc finansowa udzielana jest w formie refinansowania poniesionych przez beneficjentów wydatków na realizację przedsięwzięć, które mogą dotyczyć:

1) budowy, remontu oraz przebudowy:
a) budynków i lokali, obiektów infrastruktury technicznej oraz innego majątku, przekazanych na podstawie art. 43 ust. 2 i art. 44 Ustawy,
b) urządzeń, obiektów i sieci: energetycznych, wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych, przekazanych na podstawie art. 24 ust. 6 Ustawy, bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego,

2) działalności wydawniczej, prowadzenia badań naukowych, szkoleń, konferencji, seminariów i konkursów w zakresie zadań KOWR,

3) przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych realizowanych na obszarach wiejskich.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie w 2020 roku podpisał 64 umowy o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej z gminami oraz innymi podmiotami uprawnionymi do otrzymania dofinansowania od KOWR. Beneficjentami uprawnionymi do otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa mogą być m.in. gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki państwowe i komunalne, przejmujące urządzenia, obiekty i sieci energetyczne, wodnokanalizacyjne, ciepłownicze oraz telekomunikacyjne.

W 2020 roku KOWR OT w Olsztynie przekazał na bezzwrotna pomoc finansową kwotę ponad 11 mln złotych, z czego na inwestycje związane z remontami infrastruktury drogowej przeznaczono ponad 9 mln złotych. Dzięki otrzymanym funduszom jednostki samorządu terytorialnego mogły poprawić jakość życia środowisk po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych, zwłaszcza poprawienie stanu technicznego infrastruktury obsługującej mieszkańców osiedli mieszkaniowych.

Zasady udzielenia i wykorzystania bezzwrotnej pomocy finansowej określone są w umowie, zawieranej przez rozpoczęciem przedsięwzięcia, między stronami. Beneficjent zobowiązuje się do terminowej realizacji przedsięwzięcia i wykorzystania bezzwrotnej pomocy finansowej zgodne z przeznaczeniem. Obowiązkiem Beneficjenta jest prowadzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji dotyczącej realizacji przedmiotu umowy, a dokumentację wymaganą prawem budowlanym beneficjent przedstawia KOWR. Odbiór całości inwestycji dokonywany jest z udziałem przedstawiciela KOWR.

Dr Marcin Kazimierczuk

Wszelkie informacje dotyczącej bezzwrotnej pomocy finansowej można uzyskać w siedzibie KOWR OT w Olsztynie oraz na stronie internetowej pod adresem www.kowr.gov.pl/zasob/bezzwrotna-pomoc-finansowa.