Kształcenie w placówkach oświatowych

W związku z panującą pandemią nauka na odległość stała się koniecznością. Z tego powodu określone  zostały zasady prowadzenia nauczania oraz stworzono ramy oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Nauczanie na odległość ma uwzględnić równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także jego możliwości psychofizyczne. Organizacja kształcenia na odległość wymaga udzielenia przez organy prowadzące i samorządy niezbędnego wsparcia materialnego i organizacyjnego.

Organizacja zajęć na odległość ma być określona przez dyrektora szkoły w przypadku wystąpienia z tym trudności. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi obligatoryjnie poinformować kuratora oświaty.

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców w jaki sposób będzie zorganizowana nauka.

Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając : równomierne  obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor ma też określić formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Organizując uczniom kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępność w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

Krzysztof Marek Nowacki

0 0 ocen
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments