German death camps, not polish. Remember!

W grudniu 2016 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie prawomocnie nakazał, aby niemiecka telewizja ZDF umieściła na głównej stronie jej serwisu internetowego przeprosiny dla Karola Tendery – byłego więźnia Auschwitz za użycie określenia „polskie obozy” wobec obozów zagłady Auschwitz i Majdanek.

Wyrok został przekazany do wykonania w RFN. Sądy w Moguncji, a następnie w Koblencji uznały, że ZDF musi przeprosić Karola Tenderę. Stanowi to obowiązek prawny co do wzajemnego uznawania i wykonywania orzeczeń między państwami członkowskimi, który jest obecnie określony w art.39 wersji przekształconej rozporządzenia Bruksela I.

ZDF wniosła skargę do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Karlsruhe (niemiecki SN). FTS wydał oburzające orzeczenie uznając, że ZDF nie musi przepraszać Karola Tendery, gdyż rzekomo „byłoby to sprzeczne z porządkiem publicznym wezwanego państwa członkowskiego” (art.45 ust.1 lit.a rozporządzenia, wcześniej art.34 ust.1 rozporządzenia WE).

Zdaniem autorytetów prawniczych, zarówno polskich (prof. Aurelia Nowicka) jak i niemieckich (prof. Burkhard Hess, Instytut Maxa Plancka) orzeczenie to rażąco złamało prawo unijne. Odmowa wykonania wyroku jest sprzeczna z porządkiem prawnym państw członkowskich UE.

Stowarzyszenie Patria Nostra wystosowało petycję do wiceszefowej KE, Very Jourovej. Wezwało do podjęcia niezwłocznych działań w celu zapewnienia wykonania wyroku polskiego sądu na terenie Niemiec.

Zgodnie z art. 258 TFUE, w przypadku naruszenia prawa UE przez państwo członkowskie, Komisja Europejska może wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja Europejska odmówiła podjęcia działań w sprawie petycji Stowarzyszenia. Patria Nostra nie godzi się z tym postanowieniem. Wzajemne uznawanie wykonalności wyroków jest jedną z fundamentalnych wartości na których zbudowany jest porządek prawny Unii Europejskiej. Istnieje ryzyko, że nieuznanie wyroku polskiego sądu w przedmiotowej sprawie może stworzyć niebezpieczny precedens nieuznawania wyroków przez inne państwa członkowskie.

Stąd nasz Apel o wsparcie petycji złożonej do Komisji Europejskiej w sprawie niewykonywania przez Niemcy prawa UE, mimo obowiązku wzajemnego uznawania i wykonywania orzeczeń między państwami członkowskimi. Należy podkreślić, że wsparcie petycji ma charakter oficjalnej skargi na urzędowym formularzu KE.

Instrukcja postępowania:

Skargę można złożyć wypełniając elektroniczny formularz skargi, dostępny pod adresem https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_pl

W tym celu należy pobrać wzór wypełnionej już skargi przygotowany przez Stowarzyszenie Patria Nostra

Skargę można też wysłać pocztą tradycyjną na adres:
European Commission Secretary-General
B-1049 Bruksela BELGIA;

W tym celu należy pobrać wzór skargi przygotowany przez Stowarzyszenie Patria Nostra, podać swoje dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania) i koniecznie podpisać się czytelnie.

Szczegóły w załączonym poniżej komunikacie oraz na stronie internetowej Patria Nostra

Patria Nostra – komunikat w sprawie skargi do KE

Patria Nostra – wzór skargi do KE[formularz]

 

Lech Obara

radca prawny
prezes Stowarzyszenia Patria Nostra
0 0 ocen
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments