Piotr Grzymowicz

„Raport o stanie Miasta Olsztyn 2019” –
czyli czego (nie) dowie się mieszkaniec naszego miasta?

Wstęp

Raport o stanie miasta połączony z udzieleniem wotum zaufania organowi wykonawczemu to obok sesji budżetowej jedno z dwóch najważniejszych posiedzeń w roku kalendarzowym samorządu. Najbliższa XXII sesja RM (24 czerwca) będzie właśnie takim wydarzeniem. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (nowelizująca) wprowadziła do wszystkich trzech ustrojowych ustaw samorządowych całkowicie nową instytucję – tj. Raport o stanie danej jednostki samorządu terytorialnego połączony z udzieleniem wotum zaufania organowi wykonawczemu.

Instytucja ta związana jest funkcją kontrolną organów stanowiących względem organów wykonawczych. W ubiegłym roku we wszystkich JST taka debata odbyła się po raz pierwszy. Mamy więc drugie podejście do tego bardzo ważnego w funkcjonowaniu naszego miasta przedsięwzięcia. Pierwsze pobieżne porównanie zanim rozpocząłem analizę dokumentu wywarło na mnie korzystne wrażenie. Powiało optymizmem! Po pierwsze objętość 162 strony (raport za 2018 rok liczył 375 stron). Po drugie szata graficzna (barwne zdjęcia, grafika i zestawienia tabelaryczne) podkręcały moją ciekawość i świadczyły o profesjonalnym podejściu do opracowanego dokumentu. Od razu pomyślałem, że aby ustrzec się zeszłorocznej kompromitacji zlecono „robotę” (co oczywiście jest dopuszczalną praktyką) zewnętrznemu podmiotowi. Ale nie przesądzam. Ufam, że mogę się mylić (oczywiście, że sprawdzę to gdyż z materiału jaki otrzymałem niewiele wynika żeby nie powiedzieć nic). Wreszcie po trzecie konstrukcja dokumentu. Przebudowano spis treści co na wstępie stworzyło wrażenie dobrze skondensowanej treści dokumentu. Jak w krótkim wstępie przeczytałem, że cyt: „Intencją osób zaangażowanych w opracowanie Raportu było pokazanie dorobku Olsztyna i zmian, jakie dokonały się w roku 2019 w sposób maksymalnie skondensowany, czytelny i zawężony do najważniejszych spraw, istotnych dla jego mieszkańców (…)” – głębiej rozsiadłem się w swoim fotelu i z zainteresowaniem oddałem się lekturze, gdyż po rozczarowujących doświadczeniach z roku ubiegłego liczyłem na diametralną zmianę.

CDN…

Jarosław Babalski
Wiceprzewodniczący RM Olsztyna